Stanovy 

RC Žaltmánek, z.s.

Název spolku

RC Žaltmánek, z.s.

IČO

 2282 3956

Sídlo spolku

Malé Svatoňovice 249, 542 34 Malé Svatoňovice

Kraj

Královehradecký

Země

Česká Republika

Statutární orgán spolku

Předseda

Nejvyšší orgán spolku

Členská schůze

 

 


Čl. I

Sdružení ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů se s účinností zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) od 1. 1. 2014 považuje za spolek ve smyslu § 3045 NOZ ve spojení s § 214 a násl.

 

Čl. II

Název a sídlo

Název „Rodinné centrum Žaltmánek z Jestřebích hor, o.s.“ se s ohledem na § 216 NOZ mění na „RC Žaltmánek z.s.“ (dále jen „spolek“), zkrácený název „Žaltmánek“, se sídlem v Malých Svatoňovicích, na adrese Malé Svatoňovice 249, PSČ 542 34.

 

Čl. III

Účel spolku

Účelem spolku je vybudování a provozování rodinného centra – veřejné herny, kde se mohou vzájemně setkávat maminky a ostatní rodinní příslušníci a jejich děti, bez rozdílu věku či sociokulturního statutu a dále pořádání různých akcí pro veřejnost (viz Čl. 4).

 

Čl. IV

Hlavní činnost spolku

Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. III., coby společného zájmu jeho členů. Tento účel bude naplňován zejména takto:

 1. Umožnit rodičům vzájemně se potkávat, vzdělávat se a aktivně využívat svých schopností a znalostí, zajistit sportovní vyžití pro rodiče i děti.

 2. Podporovat harmonický a všestranný vývoj dětí, začleňování dětí do dětského kolektivu, obohatit je o nové vztahy a zkušenosti.

 3. Vytvářet co nejširší podmínky pro aktivní zapojení občanů, zejména rodin s dětmi, do společenského a kulturního života pořádáním akcí pro veřejnost spojených s tradičními obyčeji i novodobými zvyky.

 4. Získávat a předávat odborné poznatky o výchově a psychologii rodinného života, zdravého životního stylu a dalších témat dle zájmu členů. Posilovat rovné příležitosti mužů a žen.

 5. Spolupracovat s jinými mateřskými centry, organizacemi a odborníky při zajišťování výše uvedených činností. Dále také spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy.

 6. Vedlejší činností spolku bude organizace bazaru s dětským zbožím, organizace jednorázových výletů či exkurzí, narozeninových oslav, pořádání seminářů či přednášek pro veřejnost apod.

Čl. V

Členství ve spolku

 1. Členem spolku může být fyzická osoba starší 15 let, která souhlasí se stanovami spolku a podporuje cíle a činnosti spolku.
 2. Členství vzniká vyplněním přihlášky, jejím odevzdáním výkonné radě a zaplacením členského příspěvku. V případě potřeby může rada rozhodnout o přijetí či nepřijetí nového člena. Výkonná rada také stanoví obsah přihlášky.
 3. Čestné členství může udělit rada spolku fyzické nebo právnické osobě, která se významně zasloužila o rozvoj spolku.
 4. Člen spolku má právo:
  1. Být informován o činnosti spolku, využívat služeb spolku a dalších členských výhod a účastnit se akcí organizovaných spolkem.
  2. Předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku.
  3. Podílet se na činnosti spolku v rámci svých možností, potřeb a zájmů a podporovat plnění cílů spolku.
 5. Člen spolku má povinnost:
  1. Účastnit se zasedání členské schůze svolané výkonnou radou, nebo se řádně omluvit.
  2. Platit ve stanovených termínech členské příspěvky ve výši schválené na členské schůzi.
  3. Aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku.
  4. Chránit majetek spolku před ztrátou, zničením či poškozením.
 6. Členství ve spolku zaniká:
  1. Vystoupením člena na základě písemného oznámení.
  2. Úmrtím člena.
  3. Zánikem spolku.
  4. Neplacením členských příspěvků.
  5. Rozhodnutím členské schůze.
  6. Případně z jiného důvodu stanoveného zákonem.
 7. Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství, proběhne do tří měsíců od potvrzeného ukončení členství.
 8.  

Čl. VI

Orgány spolku

Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány:

 1. členská schůze
 2. předseda

Čl. VII

Členská schůze

 1. Je nejvyšším orgánem spolku, který rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku, zejména:
  1. Schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov.
  2. Schvaluje zprávu o činnosti spolku za předcházející rok.
  3. Bere na vědomí nově přijaté členy spolku.
  4. Rozhoduje o vyloučení členů spolku.
  5. Rozhoduje o návrzích předložených předsedou a projednává úkoly na další období.
  6. Určuje a schvaluje rozpočet, výši členských příspěvků a strategický plán spolku a jeho cíle na příští období.
  7. Volí předsedu, místopředsedu a hospodáře.

 

 1. Zasedání členské schůze je svoláváno předsedou spolku podle potřeby, nejméně však jednou za rok zpravidla v první čtvrtině roku. Jinak lze svolat členskou schůzi mimořádně i na návrh poloviny členů spolku a to do třiceti dnů od obdržení návrhu. Termín, místo konání a program členské schůze vyhlásí předseda oznámením všem členům spolku písemně, nejpozději 10 dnů před datem konání.
 2. Členská schůze je usnášeníschopná v přítomnosti alespoň poloviny členů, rozhoduje se hlasováním, pro přijetí rozhodnutí je potřeba nadpoloviční většina přítomných členů. Pokud nebude členská schůze usnášeníschopná dvakrát po sobě v období dvou měsíců, pak stačí k rozhodování jakýkoliv počet přítomných členů.
 3. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při ohlášení členské schůze v souladu s odst. 2 těchto stanov, lze rozhodnout jen se souhlasem nadpoloviční většiny přítomných členů spolku.
 4. O rozhodnutích přijatých na zasedání členské schůze pořizuje členskou schůzí pověřený člen spolku zápis, který podepisují dva členové spolku. Tyto zápisy budou uloženy v archivu spolku a každý člen je oprávněn na požádání do zápisu nahlížet.

 

Čl. VIII

Předseda

 1. Předseda je výkonným orgánem spolku.
 2. Předseda řídí činnost spolku v souladu se Stanovami a vnitřními směrnicemi spolku i usneseními členské schůze po celé své funkční období 3 let.
 3. Navenek za spolek může jednat samostatně předseda spolku, který je statutárním orgánem spolku, případně v jeho nepřítomnosti místopředseda nebo hospodář s podpisovým právem.
 4. Předseda, místopředseda, hospodář mají rovnocenné pravomoci a mají oprávnění vystupovat a jednat jménem spolku.

 

 1. Předseda je povinen:

a) Svolávat zasedání členské schůze v souladu s čl. 7 odst. 2. těchto stanov.

b) Dohlížet na řádnou péči o majetek a na veškerou hospodářskou činnost spolku.

c) Schvalovat provozní řád, znění smluv s jinými subjekty a odpovídat za účelné využití finančních prostředků v souladu s cíli spolku.

d) Připravovat podklady pro zasedání členské schůze.

 

Čl. IX

Způsob majetkového vypořádání při zániku spolku

V případě zániku spolku o likvidačním zůstatku rozhoduje členská schůze.

 

X.

Závěrečná ustanovení

 1. Znění těchto Stanov bylo schváleno členskou schůzí konanou dne 13. 2. 2015, jejíž konání je potvrzeno zápisem ze dne 13. 2. 2015.

 

 1. Znění těchto stanov je účinné od 13. 2. 2015

 

    Hana Jelínková             

    předsedkyně RC Žaltmánek, z. s.